Adatkezelési tájékoztató

a www.showroomandartgallery.hu weboldal működéséhez kapcsolódóan

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait!

A Showroom and Art Gallery Zrt. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. Cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:
a Showroom and Art Gallery Zrt. a „www.showroomandartgallery.hu” weboldal (a továbbiakban: Weboldal/Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve vásárlók (a továbbiakban együttesen Érintett/Felhasználó) adatait kezeli.

Az adatkezelő adatai:

cégnév: Showroom and Art Gallery Zrt.

székhely: 1173. Budapest, Felsőbánya utca 103.

adószám: 32407750-2-42

cégjegyzékszám: 01-10-142555

telefon: +36-20-405-7976

e-mail: info@showroomandartgallery.hu

honlap/weboldal: www.showroomandartgallery.hu

I. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama:

1. A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának időpontja, IP címe, illetve a látogatás során használt rendszer technikai adatai. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatot generál. A társaság nem kapcsolja össze ezen adatokat személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-vel tartja fenn a bejelentkezési állapotot – melynek célja, hogy a honlap látogatói maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék azt, használhassák a funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat -, amely a böngésző bezárásakor érvényét veszti.
IP cím esetében az adatkezelés időtartama a honlap megtekintésétől számított 30 (harminc) nap.

Az adatkezelés jogalapja: Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése
A szolgáltató sütit (cookie) a weboldal helyes funkcionális működése érdekében használ. A Showroom and Art Gallery Zrt. honlapja külső szerverre történő hivatkozásokat, webanalitikai eszközöket tartalmaz. Az adatkezelő profilozást nem végez, de a szolgáltatás fejlesztése érdekében elemzi a szolgáltatást igénybe vevők magatartását, érdeklődését, személyes preferenciáit.

2. Regisztráció a webáruházban A megadott személyes adatok kezelése a webáruházban való vásárlás megkönnyítése érdekében, illetve a felhasználó biztonságos azonosításához szükségesek. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:

Vezetéknév

Keresztnév

E-mail cím

Telefonszám

Számlázási név

Számlázási cím (ország, irányítószám, helység, utca, házszám)

Szállítási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől)

Adószám

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a regisztrációra vonatkozó személyes adatokat a regisztrációs fiók felhasználó általi törlésének kezdeményezéséig, de legfeljebb a kapcsolat fennállását követő 1 évig kezeli.
Az adatok törlése: A felhasználó által a regisztrációhoz szükséges személyes adatokra vonatkozó törlési igény az info@showroomandartgallery.hu e-mail címen vagy az adatkezelő postai címére küldött levélben kezdeményezhető. Az adatkezelő az igény beérkezésétől számított 5 napon belül intézkedik a törlés iránt.

3. A Showroom and Art Gallery Zrt. az online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a webáruházban vásárlók – akár regisztrál, akár regisztráció nélkül vásárol az érintett – személyes adatait, kizárólag a szerződés teljesítésének (pl. kézbesítés, szállítás) céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei (pl. számlázás, számlák könyvelésre továbbítása) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés egyrészt a szerződés teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), másrészt a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása tekintetében az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok:

név (vezeték- és keresztnév)

lakcím (ha ettől eltérő címre kéri a szállítást, szállítási cím)

szükség esetén számlázási cím

adószám

elérhetőség (telefonszám, e-mail cím)

Az adatkezelés időtartama:

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

Számlázás esetében az adatkezelés időtartalma: 8 év (Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján). A számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében az ezzel összefüggésben kezelt személyes adatok a hivatkozott törvényben meghatározott időtartam letelte előtt nem törölhetők.

A 2-3. ponthoz kapcsolódóan tájékoztatjuk, hogy a felhasználó a regisztráció / vásárlás során megadott adatait csak az info@showroomandartgallery.hu e-mail címre elküldött kérelme alapján tudja módosítani. A kérelemben szerepelnie kell az egyértelmű beazonosításhoz szükséges adatoknak (pl.: e-mail cím, adószám, telefonszám, vagy a korábban megadott és módosítandó Név és Cím). Az adatai a webáruházban nem, de a számlázást bonyolító ügyviteli rendszerben módosításra kerülnek.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

II. Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosult adatkezelők, adatfeldolgozók:

Az adatkezelő az adatkezeléshez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az adatkezelő megtesz minden olyan szervezeti és műszaki intézkedést, mellyel védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Showroom and Art Gallery Zrt a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Személyes adatokat az áruforgalmi és kereskedelmi munkatársain, továbbá az alábbiakban megjelölt adatfeldolgozókon kívül harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor, így például

ha az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó e-mail üzenet átadása,

a rendőrség megkeresi a társaságot, és a nyomozáshoz az Ön személye adatait tartalmazó e-mail üzenet továbbítását kéri.

Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
Amennyiben az adatkezelő a www.showroomandartgallery.hu weboldalon található szolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás azonban a jelen Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a felhasználót nem hozhatja.
Az adatkezelő a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából – az általános adatkezelési tájékoztatóban megjelölteken túli – adatfeldolgozót vehet igénybe:

név / cégnévszékhelycégjegyzékszámadószámfeldolgozott adatok köretevékenység
Next-It Consulting Kft.1161 Budapest, Rózsa utca 34/101-09-37985824345288-2-15név; e-mail cím; telefonszámtárhely szolgáltató
Magyar Posta Zrt.1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.01-10-04246310901232-2-44név; cím; telefonszámcsomag kézbesítése

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából az adatfeldolgozókról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

III. Vegyes rendelkezések

Adatvédelmi tisztviselő: Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
Adatvédelmi kérelmek: Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti címekre küldheti, válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb a jogszabályi határidőben küldjük az Ön által kért címre. (FONTOS! Postai válasz esetén a ténylegesen felmerült, igazolható postaköltséget kiszámlázhatjuk Ön felé.)
Külföldi adattovábbítás: Nem történik külföldre továbbítás.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Jogsértés esetén
a) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca
9-11, levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
b) bírósághoz fordulhat. Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Showroom and Art Gallery Zrt. fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, melyről az érintetteket kellő időben értesíti.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a GDPR, a magyar jogszabályok és a Showroom and Art Gallery Zrt honlapján, www.www.showroomandartgallery.hu honlapon közzétett „ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ” irányadó.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a jelen tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, kollégáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére!

Budapest, 2024. április. 4. napján

Showroom and Art Gallery Zrt.