Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Showroom and Art Gallery Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató/Eladó), és a www.folyekonycsempe.hu weboldalon keresztül a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél, valamint az Eladó által a weboldalon értékesítésre kínált terméket vásárló Vevő (a továbbiakban: Ügyfél/Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató/Eladó és Ügyfél/Vevő a továbbiakban együttesen: Felek/Szerződő felek).

Szolgáltató/Eladó adatai:

cégnév: Showroom and Art Gallery.
székhelycím: 1173. Budapest, Felsőbánya utca 103.
adószám: 32407750-2-42
cégjegyzékszám: 01-10-142555
bejegyzés: Budapesti Törvényszék Cégbírósága
bankszámlaszám: 11742180-21458934-00000000
bank neve: OTP Dunaharaszti (2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 25.; 01 10 041585)
telefon: +36-20-405-7976
e-mail:info@showroomandartgallery.hu

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató/Eladó által Magyarország területéről nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, valamint általa végzett termékértékesítésre, amely a www.showroomandartgallery.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap/Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: www.showroomandartgallery.hu áruház/webáruház/webshop) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A felek között létrejött szerződésre különösen – de nem kizárólagosan – az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

Fontosabb fogalmak

Adásvételi szerződés: Olyan szerződés, amely alapján az Eladó dolog tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a Szolgáltató az ügyfél részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, ideértve a digitális szolgáltatásokat is, az ügyfél pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.
Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél.
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék/áru: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Termék lényeges tulajdonságai: a Szolgáltató a honlapon megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban ad tájékoztatást
Üzlet/Üzlethelyiség: bármely ingatlan, ahol a vállalkozás a tevékenységét állandó jelleggel folytatja, illetve bármely ingó dolog, ahol a vállalkozás a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja
Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,
a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a Szolgáltató üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a Szolgáltatónak az a) pontban meghatározott körülmények között;
c) amelyet a Szolgáltató üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a Szolgáltató – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a Szolgáltató üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
d) amelyet a Szolgáltató által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése.
Vállalkozó/vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel.
 
1.2. Az www.showroomandartgallery.hu áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A www.showroomandartgallery.hu áruház szolgáltatásai elérhetőek minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4.  A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve attól elállni, azt felmondani a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint lehet. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató/Eladó nem iktatja. A weboldalon keresztül leadott megrendelések, valamint a Szolgáltató/Eladó elfogadó nyilatkozata ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak, ezáltal a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó ráutaló magatartás útján létrejött szerződésnek minősülnek.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7. Ügyfélszolgálat: SHOWROOM AND ART GALLERY ZRT..
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131,
Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra van lehetőség. Az Ügyfél ezen kívül e-mailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
Telefon: +36-20-405-7976

Internet cím: www.showroomandartgallery.hu Email cím: info@showroomandartgallery.hu

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A honlapon történő vásárlás regisztrációval (jelszó megadásával) illetve regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti. Kérjük, ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a teljesítés/kiszállítás zökkenőmentesen történhessen. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et és a Weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul, illetve a nem hozzájárulásán alapuló adatkezelést tudomásul veszi az Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3 REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

2.3.1. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.3.2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben az Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

2.3.3. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3. MEGRENDELÉS

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termék, annak csomagolása vagy a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül az is, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Jogszabályi előírás esetén az általunk forgalmazott termék magyar nyelvű használati utasítását vagy maga a termék, illetve csomagolása tartalmazza, vagy azt a jogszabályi előírásoknak megfelelően az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7 pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, vagy például kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék), akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron eladni és szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő megvásárlás és szállítás lehetőségét, amelynek ismeretében az Ügyfél eldöntheti, hogy megvásárolja a terméket, vagy bármiféle indoklás, hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A webáruházban kínált termékek megvásárlása az egyes termékek oldalán található „Kosárba” gomb megnyomásával kezdhető meg. Ezt követően, a felugró ablakban lehetőség van a vásárlás folytatására, vagy a kosár tartalmának módosítására.
A kosár tartalmánál a „Vásárlás” gombra kattintva lehet megadni a számlázási és szállítási adatokat, illetve a „Belépek” gomb megnyomásával a korábban megadott regisztrációs adatok alapján ezek automatikusan kitöltődnek. A továbblépéshez szükséges még a Szabályzat elfogadása (ÁSZF, Adatkezelési tájékoztató), a Szállítási mód megadása (Házhozszállítás vagy saját, illetve szerződött üzletekben való személyes átvétel) illetve a Fizetési mód kijelölése.

Lehetőség van egyéb információkat fűzni a rendeléshez a Megjegyzés rovatban (pl.: áru átvétel pontos helye, esetleg nyitvatartási idő, stb.)

Az „Összesítés” gombra kattintva megjelenik a számlázási és szállítási adatokról egy összefoglaló. Amennyiben itt mindent rendben talál, a „Tudomásul veszem, hogy a Megrendelés gomb megnyomásával fizetési kötelezettségem keletkezik” elfogadásával a gombra kattintva véglegesíthető rendelése, mely az ügyfél részéről a szerződéskötésre vonatkozó ajánlattételnek minősül. (A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén az ügyfél minősül ajánlattevőnek.)

Az ügyfél a „Megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. A szolgáltató köteles az ügyfél megrendelésének megérkezését az ügyfél felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ügyfél megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az ügyfélhez nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Az Ügyfél kettő e-mailt kap a megrendelést követően. Az első e-mail üzenet a fenti határidőben megküldött automatikus e-mail, amely kizárólag a megrendelést összesíti, nem minősül szerződéskötésnek. Ha az ajánlatot a Szolgáltató/Eladó határidőben, megrendelést megerősítő és visszaigazoló e-mailben elfogadja az 5.2. pont szerinti határidőben, úgy a felek között a szerződés létrejön, mellyel egyidejűleg a Szolgáltató/Eladó tájékoztatja az ügyfelet a tervezett szállítási határidőről is.

A kiszállítás folyamatáról az Ügyfél által választott szállítási mód szerint a Szolgáltató vagy a posta, a futár, illetve csomagküldő szolgálat fog folyamatos tájékoztatást adni a megadott e-mail címen, illetve adott esetben sms üzenetben telefonon.

Amennyiben a rendelés teljesítésével kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, úgy ügyintéző kollégáink azonnal felkeresik telefonon!

3.6. A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.
A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.
A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül automatikus megrendelést összesítő e-mail útján visszaigazolja az Ügyfél részére az általa megadott e-mail címre, mely e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a megrendelés összesítő email kizárólag arról tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

5.2. A második, megrendelést megerősítő és visszaigazoló e-mail – melyet az automatikus megrendelést összesítő e-mail után, de legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 2-5 munkanapon belül küld a Szolgáltató az Ügyfél részére – a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

5.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre különösen a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet és a a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS MÓDOK

6.1. Szállítási feltételek és módok, szállítási határidő

A vásárlás feltétele, hogy a Vásárló a megrendelés során magyarországi szállítási címet jelöljön meg, mert a Szolgáltató szállítást csak Magyarország közigazgatási határain belül vállal.

A szállítható termékek esetében az Ügyfél két féle szállítási mód lehetséges:

 1. A 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet által előírt és a honlapon választási lehetőségként feltüntetett a Magyar Posta Zrt. által nyújtott postai (kézbesítési) szolgáltatás, továbbiakban „MPL csomag házhoz kézbesítés” szállítás.
 • Showroom fuvarszervezés (MPL, GLS,  stb.)
  A Showroom and Art Gallery Zrt. által forgalmazott termékek kiszállítása a Showroom and Art Gallery Zrt. által vagy megbízott futárszolgálattal történik, továbbiakban „Showroom fuvarszervezés”.

DÍJTÉTELEK:

MPL csomag házhoz kézbesítés: A szállítás (0-40 kg-ig) az alábbi árakon történik:

 • Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990,- Ft/db
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 10,01-20 kg-ig bruttó 2990,- Ft/db
 • Háznál történő kézbesítés esetén: 20,01-40 kg-ig bruttó 5990,- Ft/db

További feltételek a Posta mindenkori vonatkozó ÁSZF-je szerint, melyről további információt a postahivatalokban vagy a Posta ügyfélszolgálatától kérhet, továbbá letöltheti a Posta weboldaláról (www.posta.hu) is.

Showroom fuvarszervezés: A Showroom and Art Gallery Zrt. által forgalmazott termékek kiszállítása – amennyiben az Ügyfél ezt a szállítási módot választotta – Showroom and Art Gallery Zrt. vagy a Showroom and Art Gallery Zrt. által megbízott futárszolgálattal történik, amely esetben a szállítás díja és az esetleges raklap költség a kiszállítandó csomag súlyától függően az alábbiak szerint alakul:

CSOMAG SÚLYASZÁLLÍTÁSI DÍJRAKLAP KÖLTSÉG
2 kg alatti csomagsúlyig, (0 kg < csomag súlya < 2 kg)990,- Fta csomag nem raklapon kerül szállításra, nincs raklap költség
2 kg vagy annál nagyobb csomagsúlytól 10 kg alatti csomagsúlyig (2 kg ≤ csomagsúly < 10 kg)1.390,- Fta csomag nem raklapon kerül szállításra, nincs raklap költség
10 kg vagy annál nagyobb csomagsúlytól 20 kg alatti csomagsúlyig (10 kg ≤ csomagsúly < 20 kg)1.990,- Fta csomag nem raklapon kerül szállításra, nincs raklap költség
20 kg vagy annál nagyobb csomagsúlytól 30 kg alatti csomagsúlyig (20 kg ≤ csomagsúly < 30 kg)2.990,- Fta csomag nem raklapon kerül szállításra, nincs raklap költség
30 kg vagy annál nagyobb csomagsúlytól 40 kg alatti csomagsúlyig (30 kg ≤ csomagsúly < 40 kg)3.990,- Fta csomag nem raklapon kerül szállításra, nincs raklap költség
40 kg vagy annál nagyobb csomagsúlytól 60 kg alatti csomagsúlyig (40 kg ≤ csomagsúly < 60 kg)6.990,- FtEbben a csomagsúly kategóriában előfordulhat, hogy raklapon történik a szállítás, de raklap költséget nem számítunk fel a szállítási díjon felül.
60 kg vagy annál nagyobb csomagsúlytól 80 kg alatti csomagsúlyig (60 kg ≤ csomagsúly < 80 kg)8.990,- Fta csomag raklapon kerül szállításra, a díj a raklap költségét tartalmazza
80 kg vagy annál nagyobb csomagsúlytól 200 kg alatti csomagsúlyig (80 kg ≤ csomagsúly < 200 kg)13.990,- Fta csomag raklapon kerül szállításra, a díj a raklap költségét tartalmazza
200 kg vagy annál nagyobb csomagsúlytól 1 tonna (továbbiakban: „t”) alatti csomagsúlyig (200 kg ≤ csomagsúly < 1 t)16.990,- Fta csomag raklapon kerül szállításra, a díj a raklap költségét tartalmazza
1 t vagy annál nagyobb csomagsúlytól 2 t alatti csomagsúlyig (1 t ≤ csomagsúly < 2 t)34.990,- Fta csomag raklapon kerül szállításra, a díj a raklap költségét tartalmazza
2 t vagy annál nagyobb csomagsúlytól 3 t alatti csomagsúlyig (2 t ≤ csomagsúly < 3 t)51.990,- Fta csomag raklapon kerül szállításra, a díj a raklap költségét tartalmazza
3 t vagy annál nagyobb csomagsúlytól 4 t alatti csomagsúlyig (3 t ≤ csomagsúly < 4 t)69.990,- Fta csomag raklapon kerül szállításra, a díj a raklap költségét tartalmazza
4 t vagy annál nagyobb csomagsúlytól 5 t alatti csomagsúlyig (4 t ≤ csomagsúly < 5 t)89.990,- Fta csomag raklapon kerül szállításra, a díj a raklap költségét tartalmazza
5 tonna vagy afeletti csomagsúly esetén további minden megkezdett tonna +25.000,- Fta csomag raklapon kerül szállításra, a díj a raklap költségét tartalmazza

A szállítási díj és az esetleges raklap költség a Pénztár menüben „Csomag házhoz kézbesítés (súly)” megnevezésű díjtételként kerül külön soron feltüntetésre és felszámításra a termék díján felül.

Önálló raklapos szállítás: A “Raklapos szállítás” felirattal megjelölt termékek a biztonságos szállítás érdekében más áruval nem csomagolhatók össze, ezért ebben az esetben a szállítás díja – mely már magába foglalja a raklap költségét is – „Önálló raklapos szállítás” megnevezésű díjtételként kerül feltüntetésre és felszámításra a Pénztár menüben, melynek összege a szállításhoz szükséges raklap darabszámától függően az alábbiak szerint alakul:

1 raklap25.000,- Ft
2 raklap50.000,- Ft
3 raklap75.000,- Ft
4 raklap100.000,- Ft
5 raklap125.000,- Ft
6 raklap150.000,- Ft
7-20 raklap önálló kamionos szállítás.
Javasoljuk, hogy kérjen egyedi ajánlatot.

Amennyiben a vásárlónk a Kosárba önálló raklapos szállítást nem igénylő árut és önálló raklapos szállítással szállítható terméket/árut is tesz, úgy a fenti 2 díjtáblázat szerinti szállítási díjat külön-külön felszámítja a Showroom and Art Gallery Zrt. és a webáruház rendszere, melyet a megrendelés véglegesítése előtt az összesítéskor külön-külön díjtételenként feltüntetünk.

A kiszállítás Magyarország egész területén, munkanapon általánosságban 8-16 óra között történik. A kiszállítás megkezdéséről a futárszolgálat e-mail és/vagy sms üzenetben tájékoztatja. Ha a csomag felbontását követően észleli a termékek sérülését, azonnal vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval a hibás termék mielőbbi cseréje érdekében!

Hasznos lehet, ha a csomagról, vagy annak felbontását követően a sérült termékről fényképet készít és azt e-mailen elküldi a Szolgáltatónak! Ez esetben jelentősen felgyorsíthatja az ügymenetet, illetve segítségünkre lehet, hogy a jövőben a logisztikai szolgáltatónknál eljárjunk az ilyen hibás teljesítések kiküszöbölésére! Előre is köszönjük segítségét!

Személyes átvétel: A termék értékhatártól függetlenül díjmentesen átvehető az erre vonatkozó értesítést követően a megrendeléskor megadott üzletben.
ADR előírások szerinti saját szállításunkkal és/vagy üzleteinkben személyesen lehetséges a webshopunkban esetlegen található veszélyes termékek átvétele.

6.2. Szállítási határidő: készleten lévő termékek esetén a beérkezett megrendelés időpontjától számított 5-13 napon belül, egyéb esetben külön egyeztetés alapján. Az a termék, amelyik nincs raktáron, annak kiszállításáról a Szolgáltató értesítést küld e-mailben az Ügyfélnek. A szállítási határidő minden esetben közlésre kerül a rendelés megerősítésekor!

6.3. Fizetési feltételek

6.3.1. A termék üzletben történő személyes átvétele esetén az Ügyfél választása szerint a termék ellenértékét készpénzben vagy bankkártyával (Maestro, Visa, Mastercard bankkártyákat és Apple Pay-t fogadunk el) is megfizetheti.

6.3.2. A termék házhoz szállítása esetén az alábbi fizetési módok közül választhat:

a) A termékek ellenértékét és a szállítási költséget banki átutalás útján előre is rendezheti. A megrendelést követően a Showroom and Art Gallery Zrt. díjbekérőt állít ki, melyet az Ön által megadott e-mail címre küld ki. A dokumentum megérkezése után utalja át az összeget hivatkozva a díjbekérő számra. Az átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett neve: Showroom and Art Gallery Zrt.

Kedvezményezett bankja: Otp Bank Nyrt.

Kevezményezett bankszámlaszáma: 11742180-21458934-00000000

Megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: vásárló neve és a díjbekérő száma

b) Utánvétel

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez a fizetési mód rendelési értékhatártól illetve a megrendelt áru mint csomag súlyától függően korlátozva van, így utánvételt mint fizetési módot kizárólag 200.000,- Ft rendelési összérték vagy 100 kg csomag súlyhatár eléréséig (csomag súlya ≤ 100 kg) van lehetősége választani az ügyfélnek.

Az áru ellenértékét és a szállítási költséget a csomag kézhezvételekor a futárnak kell kifizetni készpénzben. A szállítási szolgáltató a küldeményt kizárólag a feladó által megjelölt összeg beszedése után kézbesíti az átvevő részére, majd a kifizetett összeget eljuttatja a feladó részére.

 c) Bankkártya

Bankkártyás fizetési mód választása esetén az Ügyfélnek az áru ellenértékét és a szállítási költséget a megrendelés során kell kifizetnie, nem az áru átvételekor.

Webáruházunk részére a Barion fizetési szolgáltató biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a szolgáltató fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a szolgáltató által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik.

Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Kérjük, készítse elő kártyáját! A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

• Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű számsor.)

• Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)

• Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. (Egyes Maestro típusú kártyák nem alkalmasak internetes vásárlásra. Kérjük, ebben az esetben forduljon a kártyakibocsátó bankjához!)

Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében a Worldline – Six Payment Services bevezette a 3D Secure, azaz Verified by Visa/MasterCardSecure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.

Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik. A webáruház átirányítja Önt a Worldline – SIX Payment Services, Saferpay oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód).

Amennyiben az Ön bankkártyáján aktív a VbV/MSC szolgáltatás, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatainak (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) megadását követően kártyakibocsátó bankja automatikusan átirányítja Önt a megfelelő oldalra, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Amennyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.

Sikertelen online fizetés esetén a webáruházba belépett felhasználónk a felhasználó menü / korábbi rendeléseim menüpontban az előzőleg megvásárolni kívánt tételeket újra kosarába helyezheti és kezdeményezheti az ismételt megrendelés leadást, akár más fizetési forma választásával is.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Kezelési költség:

Értékhatártól függetlenül, az utánvételes (futárnál, átvételkor készpénzben fizetendő) fizetési móddal kért házhoz szállítás esetén 20.000 Ft-ig 645 Ft; 20.001-50.000 Ft-ig 690 – Ft; 50.001-100.000 Ft-ig 780 Ft-ot számítunk fel utánvét kezelési költségként. A végső fizetendő összeg a kosár folyamat végén minden esetben megjelenik.

A rendeléskor azonnal ki nem fizetett vételár esetén, mi mindaddig meghitelezzük a termékek és szolgáltatások díját, míg a csomagot át nem veszi és ki nem fizeti, akár ott a helyszínen történő tartalom ellenőrzés mellett, ami egy plusz ellenőrzési pont, biztosíték az Ön számára. Éppen ezért az utánvét kezelési költség csak utánvétes fizetési mód esetén jelenik meg, a biztonságos online előre fizetések vagy az előre utalás esetén ezt a díjat elengedjük. Szaküzletes átvétel esetén a költség szintén elengedésre kerül, függetlenül attól, hogy a helyszínen milyen fizetési móddal egyenlíti ki a vételárat.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben az ügyfél korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a termék „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza az Eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötheti.

Eladó visszatarthatja a termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén vevő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.

6.5. Számla: Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állíthat ki az Ügyfél által megadott e-mail-címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Showroom and Art Gallery Zrt. ügyfélszolgálatához intézett egyértelmű beleegyezés visszavonására irányuló nyilatkozattal van lehetőség.

A termék átvételekor (bármely üzletben, kiszállítás során a futártól történő átvétel stb.) a Szolgáltató az Ügyfél részére a vásárlás igazolására, papíralapú számlát ad.

Azok az Ügyfelek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a kiválasztott üzletben kapnak nyomtatott számlát a Szolgáltatótól mint eladótól.

7. Workshop/tanfolyam szabályzat

A szolgáltató workshopokat/tanfolyamokat szervez az alábbi feltételekkel:

7.1   A workshop résztvevői

A workshopon azok vehetnek részt, akik leadják jelentkezésüket a  www.showroomandartgallery.hu oldalon, valamint befizetik a részvételi díjat a 7.2 pontban részletezett feltételek szerint, továbbá elfogadják a workshop Általános Szerződési Feltételeit.

A workshopon maximálisan 6-16 fő vehet részt tematikától függően egy adott meghirdetett időpontban.

A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. Résztvevő elektronikus űrlap kitöltésével megadja Szervező részére a szerződéskötéshez szükséges adatait, amit Szervező a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott körben és az ismertetett adatvédelmi szempontoknak megfelelően kezel.

7.2   Fizetési feltételek

 • A jelentkezési űrlap kitöltése még nem jogosít fel senkit a workshopon való részvételre. A workshopon az vehet részt, aki a részvételi díjat a megadott határidőre befizette Showroom and Art Gallery Zrt. számlájára. A fizetés kizárólag előre, átutalással, ajándékutalvánnyal vagy bankkártyával (Barion) történhet.
 • Az utalásnál a közlemény rovatba a teljes nevet és a megrendelés sorszámát kötelező feltüntetni.
 • Az ár tartalmazza:
  • szükséges eszközöket a workshopok leírásaiban foglaltaknak megfelelően.
 • Vis maior esetén szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.

7.3   Elállás és felmondási jog

 • Résztvevő jogosult jelen szerződéstől elállni a következő pénzvisszatérítési feltételeket elfogadva:
 • legalább 10 nappal a workshop előtt 100%-ot visszatérít a Szervező
 • legalább 5 nappal a workshop előtt 50 %-ot térít vissza a Szervező
 • Kevesebb, mint 2 nappal a workshop előtt nem téríti vissza a befizetett összeget a Szervező.
 • IDŐPONTCSERÉRE NINCS LEHETŐSÉG, csak kifejezetten indokolt esetben, előre megbeszélés alapján. Szolgáltató jogosult elutasítani a kérelmet, amennyiben nem tud csere időpontot biztosítani.
 • Szerződés megkötési időpontnak a szervező a megrendelés időpontját tekinti. A felmondást e-mail útján küldhetik el a Résztvevők.
 • Szervező Résztvevő részére visszajáró díjösszeget résztvevő elállási nyilatkozatának hozzáférhetővé válását követő 8 napon belül visszafizeti banki átutalással arra a számlaszámra, amelyről érkezett a részvételi díj. Az elállási jog gyakorlásának tudomásul vételét szervező a résztvevő által megadott elektronikus levelezési címre küldött levéllel veszi tudomásul.
 • Résztvevő továbbá jogosult a már kifizetett részvételi helyét átadni másnak, amennyiben nem tud részt venni a meghirdetett workshopon. Ennek feltétele, hogy Szervező felé írásban, e-mail útján eljuttassa az új Résztvevő nevét, e-mail címét és telefonszámát.

4.          Házirend

 • Az oktatásról a szervezők engedélye nélkül tilos videó vagy hangfelvételt készíteni.
 • A workshopon a szervezők fotókat készítenek. Megrendeléseddel és részvétellel hozzájárulásodat adod, hogy a fotókon szerepelj, azokat publikálhassuk, PR célra felhasználhassuk.
 • Szervező kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget.
 • Résztvevő minden, az általa a képzés helyszínén okozott kárért felelős.
 • Résztvevő a képzésnek helyt adó intézmény házirendjét a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri

8. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró olyan természetes személyre, azaz a fogyasztóra vonatkoznak, aki a Szolgáltatóval szerződést kötött, vagy arra vonatkozóan a Szolgáltatónak ajánlatot tett.

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg a jelen pontban részletezettek szerint.

Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, és a fogyasztó kifejezett, a Szolgáltatóval tartós adathordozón közölt kérése alapján a Szolgáltató már az felmondására nyitva álló jogszabályi határidő idő lejártát megelőzően megkezdte a szolgáltatás teljesítését, a fogyasztót indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a jelen pontban részletezettek szerint.

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

a) áru adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) az árunak,

ab) több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak,

ac) több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási/felmondási jog a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29.§ (1) bekezdése alapján:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban, ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;

b) olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából, de az elállási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy árukra kiterjed;

j) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát, továbbá a vállalkozás a 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29.§ (3) bekezdése alapján az (1) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott esetekben a fogyasztó gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát, ha a szerződést a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott üzleten kívüli kereskedés vagy az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés keretében kötötte meg.

8.1. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE

8.1.1. A fogyasztó az elállási/felmondási jogát a nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

8.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási/felmondási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

8.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási/felmondási nyilatkozatának megérkezését.

8.1.4. Írásban történő elállás/felmondás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát az elállásra/felmondásra nyitva álló 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

8.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Amennyiben a Fogyasztó postai úton küldi el a nyilatkozatát, kérjük ügyeljen rá, hogy kizárólag a könyvelt postai küldemény (pl. ajánlott szelvénnyel feladott vagy tértivevényes levél) esetében bizonyítható hitelt érdemlően a feladás dátuma.

8.1.6. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató fentebb megjelölt címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

8.1.7. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket, vagy a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadja, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

8.1.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

8.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

8.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

8.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Bankkártyás (online) fizetés valamint utánvétes fizetés esetén a visszafizetés az Ügyfél bankszámlaszámára történik. Bármelyik visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

8.1.12. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a Szolgáltató a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

8.1.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy a felek kötelesek egymással elszámolni, azaz a fogyasztó az elszámolás során köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

Hasonlóképpen visszatéríti a Szolgáltató a fogyasztónak a fogyasztó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

9. FELELŐSSÉG

9.1. A Weboldalon található termék információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, amelynek alapját a Showroom and Art Gallery Zrt. részére a termékek gyártói vagy magyarországi forgalomba hozói (továbbiakban gyártók) adják. Ezen információk közül a termék weboldalon található adatlapja az áru/termék lényeges tulajdonságait tartalmazza a vevő számára a legmegfelelőbb termék kiválasztása érdekében. Ezen tájékoztatók azonban nem helyettesítik a gyártó részletes műszaki és felhasználási (feldolgozási) feltételeit. A napra kész aktualitás leírások a termékek címkéjén, illetve ennek hiányában a termékhez mellékelt írásos tájékoztatóban találhatók. A vevő köteles a termék használatát megelőzően a terméken feltüntetett vagy a termékhez mellékelt leírást elolvasni, megismerni, és ennek megfelelően használni a vásárolt termékeket. Amennyiben a fentiek alapján a vásárló még szükségesnek tartja további információ (pl. időjárási körülmények, alapfelületek előkészítése, stb.) megismerését, úgy kérjük, hogy a címkéken vagy a mellékelt leírásban feltüntetett gyártó weboldalán tájékozódjanak, ahol rendelkezésre állnak a vevő számára az adott gyártó adott termékre vonatkozó részletes leírásai, használati útmutatói. 

9.2. A Showroom and Art Gallery Zrt. megtesz minden tőle elvárható információ és kiber-biztonsági intézkedést, hogy a weboldal használata közben a weboldalt meglátogató személy rendszerében ne keletkezzen a látogatással összefüggő kár. Az üzemeltető a rendszer biztonságosságának érdekében, folyamatos szoftverfrissítéssel és a hardver eszközök naprakészen tartásával védekezik. Az adatok biztonságát a szükséges és elégséges biztonsági szintű szoftverkörnyezet kialakításával és hálózati csatlakozási lehetőségének korlátozásával garantálja. Amennyiben a webáruház oldalán ennek ellenére harmadik személy mégis káros kódot helyez el vagy továbbít, úgy a tudomásszerzést követően a Showroom and Art Gallery Zrt. minden tőle elvárható intézkedést késlekedés nélkül megtesz a helyzet megszüntetése, a károkozás elkerülése, illetve a kárenyhítés érdekében.

9.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

9.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10. SZERZŐI JOGOK

10.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

10.2. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

10.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

11. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

11.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással, a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF 1. oldalán megjelölt elérhetőségein terjesztheti elő azzal, hogy kérjük figyelembe venni, miszerint szóbeli panasz előterjesztésére üzleteink nyitva tartási idejében (melyről a honlapon talál részletes tájékoztatást) van lehetőség.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles három évig megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. a fogyasztó neve, lakcíme,

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és a fogyasztó aláírása,

6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe.

A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, ezek a következő weboldalon találhatók: https://kormanyhivatalok.hu/. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre indult eljárásában az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén.
a) az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe (a továbbiakban együtt: lakcím), illetve székhelye, telephelye, fióktelepe (a továbbiakban együtt: székhely) van,
b) a tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy
c) a jogellenes magatartást elkövették.

Békéltető testület.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 • A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az előzőek szerinti illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja. Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében

a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha
aa) a kérelem megalapozott, és a vállalkozás – a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt – a fogyasztóvédelmi törvény 36/C. § szerinti általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy
ab) a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a 200.000,- Ft-ot, azaz kétszázezer forintot, vagy

b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja. A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

A Békéltető Testületek elérhetőségei:

Dél-Dunántúl régió: Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422
Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

Észak-Magyarország régió: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Levelezési cím: 3501 Miskolc  Pf.  376.
Telefonszáma: (46) 501-090
Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapest régió: Budapesti Békéltető Testület
Illetékességi terület: Budapest
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest  Pf.  10.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Honlap cím: www.bekeltet.bkik.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Dél-Alföld régió: Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Közép-Dunántúl régió: Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Nyugat-Dunántúl régió: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A.
Telefonszáma: (96) 520-217
Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu/hu; www.gymsmkik.hu/bekelteto
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Észak-Alföld régió: Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Pest régió: Pest Vármegyei Békéltető Testület
Illetékességi terület: Pest vármegye
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma: (1) 792-7881
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu; www.pestmegyeibekelteto.hu
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Bírósági eljárás:

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha a fogyasztó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon a fogyasztó és a Szolgálattó, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. A webáruházunk használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy a gyártó által támogatott operációs rendszer és böngésző program legfrissebb verzióját használja a megfelelő működés érdekében.

12.2. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF hatályba lépésének napja minden esetben az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került. Az ÁSZF határozatlan időre szól. Az ÁSZF módosítása a folyamatban lévő, még nem teljesített szerződésekre nem vonatkozik, a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. Az adott megrendelésre és így a szerződésre irányadó hatályos ÁSZF-et minden vevő kézhez kapja a megrendelés visszaigazolásakor e-mailben mellékletként. A Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon az ÁSZF-et kifejezetten elfogadja.

12.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az 1.1. pontban kiemelt és egyéb magyar jogszabályok irányadók.

Budapest, 2024. április.08.